Sebze ve Meyve Ticaretiyle İştigal Eden Tüccar ve Komisyoncuların E-belge Geçiş Zorunluluğu Hakkında Duyuru

02 Mart 2020

Hal Kayıt Sistemine yapılan bildirimler ile fatura ve müstahsil makbuzlarındaki bilgilerin uyumlu olmasının sağlanması ve kayıt dışılığın önlenmesi amacıyla; 19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509) ile; 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükelleflerin 01.01.2020 tarihi itibarıyla e-Fatura, e-İrsaliye ve e-Müstahsil Makbuzu Uygulamalarına geçmeleri zorunlu kılınmıştır.
Sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden tüccar ve komisyoncuların, bu konuda özel olarak uygulamaya konulan “hal tipi” e-belgeyi (e-fatura, e-arşiv fatura, e-müstahsil ve e-irsaliye) kullanması ve hal tipi e-belgelerde o işleme dair HKS’ye yapılan bildirime ilişkin künye numarasının yazılması zorunlu hale getirilmiştir.