İŞ YERİ DIŞINDA SATIŞ YETKİ BELGESİ BAŞVURU KOŞULLARI

14 Nisan 2023

Aşağıda belirtilen Bilgi ve belgeler ile Birlikte Müdürlüğümüze Başvurulur..
 
1-) Bakanlığın internet sayfasında ilan edilen örneğe uygun iki adet yetki belgesi.
2-) Satıcı veya sağlayıcının faaliyet konusunu ve kuruluşunu gösteren ticaret sicil gazetesi veya esnaf ve sanatkârlar sicil gazetesi.
3-) Satıcı veya sağlayıcının kayıtlı olduğu odadan alacağı faaliyet belgesi.
4-) Satıcı veya sağlayıcıya ait vergi levhası.
5-) Serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir tarafından onaylı en son tarihli bilanço ve gelir tablosu.
6-) Satışa konu edilen mal veya hizmetlerin listesi.
7-) Tüketicilerin cayma bildirimini yapabileceği açık adres ve diğer iletişim bilgileri.
8-) Tüketicilerin ödemelerini yapabilecekleri banka, posta ve benzeri hesap bilgileri.
 
NOT:

  1. Birinci fıkradaki bilgi ve belgelerde bir değişiklik olması durumunda, satıcı veya sağlayıcı tarafından bu değişiklikler on beş gün içerisinde yetki belgesinin alındığı il müdürlüğüne bildirilir.
  2. İl müdürlüğünce verilen yetki belgesinin geçerlilik süresi iki yıldır.
  3. Geçerlilik süresi dolan belge için 20 nci maddede yer alan esaslar çerçevesinde yeniden başvuru yapılır.

Yeri Dışında Satış Yetki Belgesi örneğini görüntülemek/indirmek için tıklayınız