Bilirkişilik Başvuru İlanı 2024

17 Ekim 2023

BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU İLANI
Ticaret İl Müdürlüğünce, “Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği” hükümleri gereğince, ilimizde oturan veya mesleki faaliyetini icra eden ve başka bir Ticaret İl Müdürlüğünün sicil listesinde kayıtlı olmayan kişilerden, Yalova İl Tüketici Hakem Heyetinde bilirkişilik görevi yapmak üzere “Bilirkişi Listesi” oluşturulacaktır.
 
BAŞVURU ŞARTLARI:
 
(1) Bilirkişilik başvurusunda bulunacak kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:
a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa dahi devletin güvenliğine   karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.
b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.
c) Daha önce kendi isteği dışında listeden sürekli olarak çıkarılmamış ve tüketici hakem heyetleri nezdinde bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.
ç)  Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten sürekli olarak yasaklanmamış olmak.
d) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartlara haiz olmak ve 17’nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde “Temel ve alt uzmanlık alanlarını gösteren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin asılları ve örnekleri” şeklinde belirtilen belgelere sahip olmak.
e) Bilirkişilik temel eğitimini başarıyla tamamlamak.
f) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıl fiilen çalışmış olmak.
g) Başvuru yapılan İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan liste dışında başka bir listede kayıtlı olmamak.
 
BAŞVURU USULÜ:
 
Başvuru Yeri: Başvurular, https://yalova.ticaret.gov.tr/ internet adresinde yayımlanan bilirkişilik ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneğinin internet sayfasından temini ile Yalova Ticaret İl Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.

Başvuru Tarihi: Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 18 Ekim 2023 tarihinde başlayıp 17 Aralık 2023 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra İl Müdürlüğümüze ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.
 
BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER:
 
Başvuru dilekçesine,

a) Vukuatlı nüfus kayıt örneği.
b) Adres ve iletişim bilgilerini gösteren belgeler ile başvuru yapılan İl Müdürlüğünün bulunduğu yer il sınırları içinde ikamet edildiğine ya da mesleki faaliyetin yürütüldüğüne dair yazılı beyan.
c) Adli sicil kaydı belgesi.
ç) Görev belgesi ile disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası alınmadığına veya sanat icrasından yasaklı durumda olunmadığına dair kayıtlı olunan meslek kuruluşu ya da çalışılan kurum veya kuruluştan alınan belge.
d) Bilirkişilik yapılacak alanda en az üç yıllık deneyime sahip olunduğunu gösteren belgeler.
e) Temel ve alt uzmanlık alanlarını gösteren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin asılları ve örnekleri.
f) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olunduğuna dair son üç ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
g) İki adet vesikalık fotoğraf.
ğ) Bilirkişilik temel eğitiminin tamamlandığına dair belgenin aslı ve örneği.
h) Banka hesabına ilişkin bilgilerin bildirildiği yazılı beyan.
 ı)  Bilirkişilere yapılacak olan tebligatların Hazine ve Maliye Bakanlığının e-tebligat altyapısı kullanılarak yapılabilmesi için varsa vergi dairesinden alınmış olan e-tebligat adresini gösteren belge veya e-tebligat adresini gösteren yazılı beyanların
eklenmesi gerekir.
 
İHTİYAÇ DUYULAN UZMANLIK ALANLARI:

1- Tekstil ve Tekstile dayalı olarak üretilen ürünler (Giyim Eşyası, halı perde vb.)
2- Ayakkabı, Çanta vb. Ürünler.
3- Turizm, Abonelik, Finans, Sigortacılık, Ulaşım, Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Dâhil Tüm Hizmetlerle İlgili Sözleşmeler.
4- Nitelikli Hesaplama (sosyal, mali, içtimai durum araştırması dâhil).
6- Tıp, Tedavi Hizmetleri (Vaat Edilen Tedavi Hizmetinin Verilmemesinden Kaynaklı Uyuşmazlıklarda)
7- Diş Hekimliği (diş tedavisi, implant, protez, ortodonti vb.)
8- Berber, Kuaför ve Güzellik Salonu İşletmelerinin Uygulamaları (Epilasyon, Zayıflama vb.)
9- Bilişim/Yazılım Sistemleri ve Uygulamaları.
10- Bilgisayarlar ve Çevre Birimleri.
11- Beyaz Eşya (Kombi, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın vb.).
12- Kuyumculuk, Gümüşçülük, Takılar ve değerli taşlar vb.
13- Elektrikli ve Motorlu Ürünler.
14- Makineler, Mekanik Ürünler.
15- Elektrikli Küçük Ev Aletleri (elektrikli süpürge, su ısıtıcısı, blender, tost makinesi vb.).
16- Elektronik Cihazlar.
17- Emlak Komisyoncusu, Gayrimenkul Değerleme.
18- Eşya Değer Tespiti.
19- Spor ve Av Aletleri.
20- Isıtma ve Havalandırma Cihazları (kombi, klima, şofben, elektrikli ısıtıcı vb.),
21- İnşaat-Konut (yapım, tamirat, tadilat).
22- Kozmetik Ürünler, Parfümeri ve Kişisel Bakım Ürünleri.  
23- Ahşap ve Metal Mobilyalar
24- Otomotiv/Motorsiklet  (mekanik, motor, elektrik-elektronik,  tamir, araç değer kaybı vb.)
26- Optisyen (Güneş Gözlüğü, Gözlük Çerçeveleri ve Camları)
27- Petrol ve Ürünleri,
28- Mekanik Saatler ve bunların bakım ve onarımı.
29- Sıhhi Tesisat Uygulamaları ve Ürünleri
30- Müzik Aletleri
31- Oyuncaklar
32-  Güvenlik ve Alarm Sistemleri

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
 
İhtiyaç duyulması halinde, başvurularda ve eklerinde sunulan bilgi ve belgelere ilişkin ilgili kurum veya kuruluşlardan bilgi istenebilir.
Yapılan değerlendirme sonucunda, başvuru sahibinin bilirkişilik için gerekli nitelikleri taşımadığının anlaşılması ve istenen belgelerin verilen sürede tamamlanmamış olması halinde talep reddedilir.
Bilirkişiliğe kabul şartlarını sağlayanlar sicile ve listeye kaydedilir.
 
YEMİN:
 
Sicile ve listeye kabul edilenlerden, “Yemin” başlıklı “Bilirkişilik görevimi sadakat ve özenle, bilim ve fenne uygun olarak, tarafsız ve objektif bir biçimde yerine getireceğime, namusum, şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerlerim üzerine yemin ederim.” şeklindeki ibareyi içeren yazılı, tarihli ve imzalı beyan alınır ve bilirkişinin sicildeki dosyasına eklenir.
 
LİSTELERİN İLANI:

Yemin beyanı alınan bilirkişilerden oluşan liste, 31 Aralık 2023 tarihine kadar Yalova Ticaret İl Müdürlüğünün internet sayfasında, başvuru sahiplerinin ad ve soyadlarına yer verilerek tablo halinde yayımlanması suretiyle duyurulur. Bu duyuru tebliğ yerine geçer.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Başvuru dilekçe örneği için tıklayınız
Bilirkişi yemin metni için tıklayınız