1163 Sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren kooperatiflerin adli ve idari cezalarla karşı karşıya kalmaması için önemli duyuru

17 Nisan 2024

“1163 Sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren kooperatiflerin adli ve idari cezalarla karşı karşıya kalmaması için;
 
 

 • 26.04.2024 tarihine kadar tüm ortaklarına ait kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgiler ile 26.10.2021 sonrasında  yapılan tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bilgi ve belgeleri  Kooperatif Bilgi Sistemine (KOOPBİS) yüklemesi,
 • Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, bilanço, gelir-gider farkı hesaplarının ve denetçilerin tanzim edecekleri raporların, genel kurulun yıllık toplantısından en az 15 gün önce, KOOPBİS yetkilileri tarafından KOOPBİS’e işlenmesi gerekmektedir.
 • Anasözleşme intibak işlemlerinin ise 26.10.2024 tarihine kadar tamamlanması aksi halde kooperatif münfesih hale gelecektir.
 
Öte yandan kooperatiflerin yönetim kurulu üyeleri veya yetkilendirecekleri kişi tarafından;
 
 • Yeni ortakların kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerini, ortaklığa kabule dair yönetim kurulu kararının alındığı tarihten itibaren, ortağın genel kurul toplantısına katılmasını engellemeyecek şekilde en geç on beş gün içinde KOOPBİS’e kaydetmek,
 • Kooperatif ortaklarına ilişkin bilgi güncellemelerini KOOPBİS’te ilgili alanlara en geç on beş gün içinde işlemek,
 • Genel kurul toplantısına katılmaya hak kazanmış olan ortakları gösteren listeyi KOOPBİS üzerinden almak,
 • Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, bilançoyu, gelir gider farkı hesaplarını ve denetleme organı ile dış denetçilerin raporlarını, toplantı gündemini ve idari mali durumuna ilişkin güncel bilgilerini genel kurulun yıllık toplantısından en az on beş gün önce KOOPBİS’e işlemek,
 • Genel kurul toplantılarından sonra toplantıya ilişkin tutanak, gündem, imzalı hazirun listesi belgelerini, toplantıyı takip eden on beş iş günü içerisinde KOOPBİS’e yüklemek,
 • Organlarında, hukuki durumlarında ve kooperatif künyesinde meydana gelen değişikliklere ilişkin gerekli güncellemelerin yapılabilmesi için taleplerini, tescil ve ilanı gerçekleşen bir husus varsa ilgili sicil müdürlüğü, MERSİS numarası ve gazete ilan tarihi bilgileri ile birlikte, değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç on beş gün içinde İl Müdürlüğüne bildirmek,
 • KOOPBİS’ten ve Bakanlığın internet sayfasından erişilebilen, kişisel verilerin KOOPBİS ile işlendiğini belirten aydınlatma metnini, kooperatifin merkezinde ve genel kurul toplantısının icra edileceği yerde herkesin görebileceği şekilde bulundurmak,
 • KOOPBİS’te yetkisi dışında kalan konularda güncelleştirmelerin yapılabilmesi için İl Müdürlüğüne bildirimde bulunmak ile görevli ve sorumludur.”