YALOVA İLİ YÖRESEL ÜRÜNLER LİSTESİ 2022

20 Ekim 2022

Resmi Gazetenin 06.08.2016 tarih ve 29793 Sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında, 'İl müdürlüğü, önerilerin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on gün içinde yöresel ürünler ile bu ürünlerin üretici ve tedarikçilerini liste halinde tespit ve internet sitesinde ilan eder. Bu listeye yedi gün içinde il müdürlüğü nezdinde itiraz edilebilir. ' ve 5 inci fıkrasında ‘İtiraz başvurusunda il müdürlüğüne, listede yer alan yöresel ürünlerin üreticisi veya tedarikçisi olduğunu gösterir belge ibraz edilir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren beş gün içinde karara bağlanır. Kesinleşen liste, il müdürlüğünce internet sitesinde ilan edilerek Bakanlığa ve ikinci fıkrada belirtilen kuruluşlara gönderilir.’ hükümleri uyarınca, Müdürlüğümüz tarafından Yalova Ticaret ve Sanayi Odası, Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Yalova Ziraat Odası ve İlimiz Tüketici Derneğinin önerileri doğrultusunda hazırlanan, Yöresel Ürünler ile bu ürünlerin üretici ve tedarikçileri belirlenmiş olup söz konusu listeye itirazı olan kuruluşların yayım tarihinden  (20/10/2022)  itibaren yedi (7) gün içinde İl Müdürlüğümüze bildirilmesi hususu ilanen duyurulur.
 
YALOVA İLİ YÖRESEL ÜRÜNLER LİSTESİ

İLAN TARİHİ : 20/10/2022