2023 Yılı Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantılarına Görevlendirilecek "Bakanlık Temsilcisi" Ücretleri

14 Nisan 2023
Genel kurul olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak toplanır. Olağan toplantının her hesap devresi sonundan itibaren 6 ay içinde ve en az yılda bir defa yapılması zorunludur.  Ancak, usul ve esasları ilgili Bakanlıkça yapılacak düzenlemede gösterilmek üzere; kooperatif üst kuruluşuna ortak olunması ve genel kurul toplantısının gündemine konuyla ilgili madde konulması şartıyla, olağan genel kurul toplantıları en fazla iki hesap dönemini kapsayacak şekilde ve birleştirilerek yapılabilir. Evraklar genel kurul toplantı tarihinden en az 15 gün önce İl Müdürlüğüne teslim edilmeli ve bilgilerin tamamının eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Kooperatif genel kurul toplantılarında bulundurulacak bakanlık temsilcisi talebiyle ilgili başvuru işlemleri fiziki olarak aşağıda belirtilen evrak teslimi ile yapılacaktır.
 
TEMSİLCİ TALEBİNE İLİŞKİN BAŞVURU EVRAKLARI

 

  1. TEMSİL TALEP DİLEKÇESİ*
  2. TEMSİLCİ ÜCRETİNİN ÖDENDİĞİNE İLİŞKİN “ÖDEME MAKBUZ”**
  3. DAMGA VERGİSİNİN ÖDENDİĞİNE İLİŞKİN BELGE***
  4. YÖNETİM KURULU KARAR ÖRNEĞİ
  5. GÜNDEM
NOT:
  • Temsilci talep dilekçesinde, kooperatifin yönetim kuru üyelerinden en az iki kişinin imzanın bulunması zorunludur.
  • Kooperatifler ve üst kuruluşlarının genel kurul toplantılarına görevlendirilecek Bakanlık Temsilcisi ücretleri, bir temsilci için
Çalışma saatleri içinde Brüt: 515,19-TL,
Çalışma saatleri dışında Brüt: 617,28-TL olarak ilgili muhasebe birimi hesabına yatırılması gerekmektedir.
  • Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nin (Seri No:67) ekinde yer alan “Damga Vergisine Tabi Kağıtlar”a ilişkin tablonun “III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar” başlıklı bölümünün "2. Ticari Belgeler" başlığının  “b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:” alt başlığında, 01/01/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bilançolar için 227,30-TL, gelir tabloları için 108,50-TL damga vergisi belirlenmiş olup, Ticaret İl Müdürlüklerine ibraz edilecek bu belgeler için damga vergisinin ödendiğine ilişkin makbuzun da eklenmesi gerekmektedir.